Sökning: "Marwa Odicho"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marwa Odicho.

  1. 1. Polymerutvärdering med hänsyn till genomsläpplighet av radiofrekvensvågor

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

    Författare :Marwa Odicho; [2019]
    Nyckelord :elektromagnetism; radiofrekvensvågor; transparens; material; genomsläpplighet; dielektrisk konstant; magnetisk permeabilitet;

    Sammanfattning : .... LÄS MER