Sökning: "Maryam Bring"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Maryam Bring.

 1. 1. Transformational Leadershipin Software Projects

  M1-uppsats, KTH/Organisation och ledning

  Författare :MARYAM MOUSAVIKHAH; [2013]
  Nyckelord :Transformational leadership; nearby transformational leadership; engaging;

  Sammanfattning : Lack of management in software projects is among the most important reasons forthe failure of this kind of projects. Considering this fact, in addition to high rate of IS(Information System) projects’ failure, and the lack of leadership studies in IS field, it isnecessary to pay more attention to the concept of leadership in software projects. LÄS MER

 2. 2. Contribution of Immigrant Planners to the Planning Process in Stockholm : The Case of Iranian Planners with Iranian Background

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Maryam Rafieifar; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis examines the contribution of Iranian immigrant planners and social practitioners to urban planning in Sweden. It evokes the researches that celebrate diversity in planning profession as a golden key to reach the just city. LÄS MER

 3. 3. MTFC-behandling av normbrytande beteende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Maryam Safdarzadeh Haghighi; Maria Yantes; [2011]
  Nyckelord :Normbrytande beteende; Antisocialt beteende; Ungdomar; MTFC- behandling; Multidimensional Treatment Foster Care; Fostervård; Socialtjänst; Kvalitativ metod; Tematisk analys; Conduct disorder; Antisocial behaviour; Youth; MTFC-treatment; Foster care; Social service; Qualitative method; Thematic method; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var ökad kunskap om MTFC-behandlingens (Multidimensional Treatment Foster Care) effekter och om olika faktorer i och utanför MTFC- programmet som kan ha påverkat behandlingen. Semistrukturerade intervjuer genomfördes för att utforska sex ungdomars upplevelser av behandlingstiden i MTFC- programmet och deras livssituation efter avslutad behandling. LÄS MER