Sökning: "Maryam Forghani"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maryam Forghani.

  1. 1. Lärarlegitimation - en väg till professionalisering av yrket

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Maryam Forghani; Judita Narkunaite; [2019-03-19]
    Nyckelord :Lärarlegitimation; Förskollärare; Kompetens; Profession professionalisering; Lagar; Förskola;

    Sammanfattning : Lärarlegitimation är en reform som har lett till förändring i läroplanen samt lärarnas arbetssätt. Syfte med uppsatsen är att beskriva och ge en djupare förståelse för hur förskollärare upplever lärarlegitimation och hur reformen har bidragit till ökande professionalisering i förskolläraresyrket. LÄS MER