Sökning: "Maryam Hamzavi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maryam Hamzavi.

  1. 1. Patienters upplevelse av att leva med bensår

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Maryam Hamzavi; Sam Zolfaghari; [2019-08-02]
    Nyckelord :bensår; livskvalitet; patienters upplevelse; sjuksköterskans roll; sårvård;

    Sammanfattning : Bakgrund: Runt 50 000 människor lever idag med bensår i Sverige, bland dessa drabbade är majoriteten mellan 65-80 år gamla. Som sjuksköterska stöter man på patienter med bensår på de flesta vårdinsatserna, där av är det en utmaning hos sjuksköterskor att behandla bensår då det är en lång och svår process som kräver stor kunskap. LÄS MER