Sökning: "Maryia Zhaunerchyk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maryia Zhaunerchyk.

  1. 1. MOTIVATION I MATEMATIKINLÄRNING HOS SVENSKA GRUNDSKOLEELEVER: En analys av arton svenska studier skrivna mellan år 2005 och 2016

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

    Författare :Maryia Zhaunerchyk; Irina Ramkhen; [2017-05-05]
    Nyckelord :Motivation; grundskola; matematik; matematikdidaktik; forskningsläge; avhandling; examensarbete; analys;

    Sammanfattning : Syfte: Med vår studie vill vi undersöka forsknings- och kunskapsläget i Sverige vadgäller motivation för matematik hos grundskoleelever.Teori: I uppsatsen undersöker vi hur viktig skolmatematiken är och vilken roll spelarmotivation för en lyckad inlärning av grundskoleelever. LÄS MER