Sökning: "Maskinteknologsektionen"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Maskinteknologsektionen.

  1. 1. Strategiskt arbete i ideella organisationer : Optimera det strategiska arbetet utan ekonomiska incitament

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

    Författare :Andreas Bågfeldt; [2019]
    Nyckelord :Student Organizations; Strategic work; Leadership; Voluntary work; Chalmers; Motivation; Continuity; Mechanical engineering division; Studentorganisationer; Strategiskt arbete; Ledarskap; Ideellt arbete; Chalmers; Motivation; Kontinuitet; Maskinteknologsektionen;

    Sammanfattning : Inom ett väldigt forskningsintensivt område, strategiskt arbete, identifierades ett hålrum inom den tillgängliga litteraturen som berörde strategiska satsningar inom ideella organisationer utan direkt ekonomiskt intresse. Den här uppsatsen har därför haft till syfte att fylla det här tomrum och det har gjorts genom en kvalitativ fallstudie vid Chalmers Tekniska Högskola där två ideella studentorgansiationer, Chalmers Studentkår och Maskinteknologsektionen, har undersökts. LÄS MER