Sökning: "Maslows behovstrappa"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden Maslows behovstrappa.

 1. 1. Att matcha behov med insatser – En kvalitativ studie om socialsekreterarens handlingsutrymme i arbetet med våld i nära relationer.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Amez Kader; [2020-10-15]
  Nyckelord :Socialarbetare; våld i nära relationer; handlingsutrymme; behov och insats;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att studera hur socialarbetare arbetar med våld i nära relationerinom socialtjänsten i Göteborg Stad. Fokus har varit på vilket handlingsutrymme de uppleveratt de har att matcha behov med insats. LÄS MER

 2. 2. Arbetsmotivation i förändring : En studie om Coronapandemins påverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Klara Paulsson; Linnéa Warghed; [2020]
  Nyckelord :Coronavirus; arbetsmotivation; motivationsfaktorer; job insecurity; Maslows behovstrappa;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den här uppsatsen handlar om arbetsmotivation i förändring. I fokus står hur våra intervjupersoner har påverkats av Coronapandemin. Att genomföra en studie av detta slag under ett extraordinärt tillstånd som den pågående Coronapandemin har också bidragit till ytterligare intressanta resultat. LÄS MER

 3. 3. Den multifunktionella byggnadens roll i ett socialt hållbart kvarter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Andreas Olsson; Kajsa Spetz; [2020]
  Nyckelord :social sustainability; multifunctional; mixed use; maslow s hierarchy of needs; icon; arenastaden; spektrum; nya hovås; social hållbarhet; multifunktionell; mixed use; maslows behovstrappa; icon; arenastaden; spektrum; nya hovås;

  Sammanfattning : Denna studie handlar primärt om social hållbarhet som är ett stort och omfattande begrepp. I dagens stadsplanering används begreppet i ett bredare perspektiv. Studien har som syfte att fokusera mer ingripande på social hållbarhet för enskilda multifunktionella byggnader, genom att samla in kunskap om ämnet och belysa innebörden. LÄS MER

 4. 4. Vilka yttre faktorer är av betydelse för personalengagemang enligt mellanchefer på medelstora till stora organisationer? : En kvalitativ studie

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jennifer Leivald; Sulin Yusuf Rasit; [2020]
  Nyckelord :Employee Engagement; Employee Motivation; Organizational Effectiveness; Key Performance Indicators; Performance Measures; Burnout; MBI-GS; Maslow s Hierarchy of Needs; Personalengagemang; personalmotivering; organisatorisk effektivitet; KPI; prestationsmått; utbrändhet; MBI-GS; Maslows behovstrappa;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för vilka yttre faktorer som är av betydelse för personalengagemang och hur dessa är av betydelse för personalengagemang enligt mellanchefer på medelstora till stora organisationer. Metod: Metodvalet för studien utgår från ett kvalitativt, socialkonstruktionistiska perspektiv med tio semistrukturerade intervjuer med mellanchefer på medelstora till stora organisationer. LÄS MER

 5. 5. Provisionsbaserad ersättning för fastighetsmäklare : “Kan provision ses som ett belöningssystem och motivationsdrivare?”

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Amanda Jönsson; Anna Lennartsson; Ebba Waldau; [2020]
  Nyckelord :Reward system; Commission-based salary; Motivation; Real estate agent; Financial incentives; Flexible salary system; Variable compensation; Maslow s hierarchy of needs; Belöningssystem; Provision; Motivation; Fastighetsmäklare; Finansiella incitament; Flexibelt lönesystem; Rörlig ersättning; Maslows behovstrappa;

  Sammanfattning : Sammanfattning Kurs: ​Ämnesfördjupande arbete, Ekonomistryning 15 hp (2FE24E)  Titel​: Provisionsbaserad ersättning för fastighetsmäklare “Kan provision ses som ett belöningssystem och motivationsdrivare?”  Författare​: Anna Lennartsson, Amanda Jönsson & Ebba Waldau  Examinator​: Pia Nylinder Handledare​: Cristoffer Lokatt Bakgrund och problem​: En vanlig syn på yrket som fastighetsmäklare anses för många vara ett mer statusyrke än slitsamt yrke. Det finns inga specifika regler för den utbetalda provisionens storlek till en fastighetsmäklare och grundidén för provision hänvisas till att individer skall motiveras av att kunna påverka vad de får i lön och därmed utföra ett bättre arbete. LÄS MER