Sökning: "Maslows behovstrappa"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Maslows behovstrappa.

 1. 1. Att behålla nödvändig kompetens inom företaget

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Korsgren; Viktor Svensson; [2019-06-25]
  Nyckelord :Tillväxtföretag; Mjukvaruutvecklare; Motivation; Intern marknadsföring; Strategic narratives;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är personalen ett företags viktigaste resurs. Men hur ska mindretillväxtföretag kunna konkurrera, om samma kompetens, med stora bolags oändliga resursernär efterfrågan på kompetenta mjukvaruutvecklare ökar?Det finns olika sätt att konkurrera där ett är att lyckas behålla sina nuvarande anställda i syfteatt säkerställa innehavande av nödvändig kompetens inom företaget. LÄS MER

 2. 2. Motivation och matematik – fem lärares tankar och agerande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Karolina Bengtsson; Mary Angela Kärreberg; [2019]
  Nyckelord :inre motivation; lärarens tankar; matematik; motivation; yttre motivation;

  Sammanfattning : En del av det pedagogiska arbetet innebär att läraren skall motivera elever till lärande och vägleda dem till att uppnå målen i skolans olika ämnen. Det råder dock en problematik kring motivation. Både i hur lärare bör agera kring elevers motivation samt olika faktorer som påverkar motivation. LÄS MER

 3. 3. Beröm som motivation inom vården : en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :David Berg; Elhamuddin Sediqi; [2019]
  Nyckelord :Praise; motivation; individual; group; influence on motivation; health care; Beröm; motivation; individuell; grupp; påverkan på motivation; vården;

  Sammanfattning : Den offentliga sektorn i Sverige omfattar verksamheter inom kommun, stat och landsting. Av alla förvärvsarbetande i landet arbetar en tredjedel inom offentlig sektor. Det rapporteras om stora utmaningar inom den inom vården där dåliga arbetsförhållanden, låga löner och brist på motivation är vanligt förekommande problem. LÄS MER

 4. 4. Arbetsmotivation : Utifrån Nordeas medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Edvin Akgul; [2019]
  Nyckelord :Motivation; work motivation; Herzberg; job satisfaction; satisfaction; unsatisfaction; Motivation; arbetsmotivation; Herzberg; arbetstrivsel; tillfredsställelse; otillfredsställelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Denna studie är utförd inom Nordea AB som ämnar undersöka området arbetsmotivation. Bakgrunden till studien grundar sig på att företag tenderar att öka sina prestationer om medarbetare är motiverade. LÄS MER

 5. 5. Skolprestationer och Uppväxtvillkor i Sverige och Thailand : En Comparative Study Through the Lens of Maslow's Hierarchy of Needs

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Mikael Falk; [2019]
  Nyckelord :Maslow; Uppväxt; Betyg; Sverige; Thailand; Fysiska behov; Trygghet; Gemenskap; Uppskattning; Självförverkligande;

  Sammanfattning : I den här studien undersöktes om det finns sammanband mellan studieresultat och uppväxtvillkor i två länder med olika kulturer. Uppväxtvillkoren representerades av Maslows behovstrappa som genom fem olika kategorier förklarar mänskliga behov. LÄS MER