Sökning: "Masoud Shariati"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Masoud Shariati.

  1. 1. En hälsofrämjande arbetsplats : En kvalitativ studie om hur anställda på ett HVB-hem upplever sin arbetsplats

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

    Författare :Masoud Shariati; [2016]
    Nyckelord :Tillit; socialt stöd; kollegor; chefer; konflikter;

    Sammanfattning : .... LÄS MER