Sökning: "Massage metod"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade orden Massage metod.

 1. 1. Patientens upplevelser av postoperativ smärta och smärtlindring efter bukkirurgi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Sara Söderberg; Gabriella Toresson Erixon; [2023]
  Nyckelord :postoperativ smärta; postoperativ smärtlindring; bukkirurgi; patientupplevelser;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Bukkirurgi är en av de mest smärtsamma typer av kirurgi och patienterna upplever svår postoperativ smärta. Smärta delas in i mild- medelsvår- och svår smärta. Andningsövningar och massage är icke-farmakologiska interventioner som används för att komplettera medicinska interventioner. LÄS MER

 2. 2. Förekomsten av olika rehabiliteringsmetoder vid artros hos hund på svenska kliniker : En enkätundersökning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Emma Burmérius; Caroline Svedjebrant; [2023]
  Nyckelord :Dog; osteoarthritis; rehabilitation; physiotherapy;

  Sammanfattning : Bakgrund Artros är en av de vanligaste ortopediska sjukdomar som drabbar hundar, > 90 % av hundar över 5 år uppskattas ha sjukdomen. Målet med behandlingen är att hämma progression, minska smärta och bibehålla/öka livskvalitet. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadsinterventioner till preoperativ ångest

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Nathalie Rosén; Caroline Tynong; [2023]
  Nyckelord :Preoperativ ångest; omvårdnadsinterventioner;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Ett stort antal operationer utförs varje år och preoperativ ångest är ett vanligt omvårdnadsproblem som drabbar patienten både fysiskt och psykiskt. Tillståndet kan leda till att patienten får en negativ upplevelse av sjukhus, negativ påverkan på det postoperativa förloppet samt förlängd återhämtning, vilket leder till ytterligare lidande för patienten, längre vårdtider samt mer kostnader för vården. LÄS MER

 4. 4. Interventioner för att minska ångest hos personer med demenssjukdom : En litteraturstudie för sjuksköterskors kännedom om interventioner

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Louise Olsson; Amanda Lundell; [2023]
  Nyckelord :demenssjukdom; ångest; intervention; sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Introduktion: Demenssjukdom används som ett paraplybegrepp som innefattar Alzheimers sjukdom, vaskulär demens och demenssjukdom av annan typ. Förekomst av ångest vid diagnostiserad demenssjukdom är vanligt, då demenssjukdom är en dödlig progressiv sjukdom som innebär en nedgång i kognitiva funktioner och skapar begränsningar av möjligheter i livet. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av testmetod för produkter med låga plastytvikter : Streamlining the test method for products with low plastic surface weights

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Simon Azcárate; Patricia Hellman Rönnqvist; [2023]
  Nyckelord :plastic surface weight; extrusion; Lean; streamlining; plastytvikt; extrudering; Lean; effektivisering;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att hitta en effektivare metod för testning av produkter med låga plastytvikter. Problemet i dagsläget är att metoden är tidskrävande och kräver ett handhavande av personalen. LÄS MER