Sökning: "Masshaul optimization"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Masshaul optimization.

  1. 1. Digitala projektstyrningsverktyg : Ett sätt att minska risker och kostnader i vägprojekt

    Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

    Författare :Oscar Säfwenberg; [2019]
    Nyckelord :Line of balance; Masshaul optimization; production planning; road construction planning; Tidlägesplanering; massoptimering; produktionsplanering; vägproduktion;

    Sammanfattning : Sedan mitten av 90-talet har byggkostnaderna ökat drastiskt i Sverige samtidigt som konkurrens från utländska entreprenörer ökat vilket gör att de svenska entreprenörerna måste hitta nya lösningar för att få ner produktionskostnaderna för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. En stor kostnadspost är slöseri i form av stillestånd och dåligt utnyttjande av resurser som är en risk kopplad till bristfällig planering. LÄS MER