Sökning: "Master suppression techniques"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Master suppression techniques.

 1. 1. "Man måste ha skinn på näsan" : En kvalitativ studie om kvinnors personliga upplevelser av arbete inom väg- och anläggningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Anna Littorin Ferm; Camilla Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Equality; women; employment; identity; male dominated organizations; Jämställdhet; genus; kvinnor; anställning; mansdominerad organisation; jämställdhet;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt kvinnliga medarbetares upplevelser av att arbeta inom en mansdominerad organisation och hur jämställdhetsarbetet upplevs. Studien utgick från en kvalitativ semistrukturerad intervju med enbart fokus på intervjuer av kvinnliga medarbetare. LÄS MER

 2. 2. MASTER SUPPRESSION TECHNIQUES Linguistic Representation in the Movie Script Erin Brockovich

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Micaela Nilsson; [2021-02-16]
  Nyckelord :linguistics; domination techniques;

  Sammanfattning : Master suppression techniques (MSTs) were defined by Ås in the 1970s (Ås, 1992). There are seven MSTs; making invisible, ridiculing, withholding information, double binding, heap blame or shame, force or threat of force and objectification. LÄS MER

 3. 3. ”Nej, lilla gumman, så fungerar det inte här” - En kvalitativ intervjustudie om tjänstemäns upplevelser av tystnadskultur inom kommunala verksamheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Siri Richert; Moa Bynke; [2021]
  Nyckelord :tystnadskultur; härskartekniker; tjänstemän; kommunala verksamheter; intern kommunikation; medarbetartystnad; tematisk analys; intervjustudie; Social Sciences;

  Sammanfattning : The experience of a culture of silence among officials in municipal workplaces in Sweden has been a debated topic for the last few years. Swedish officials have a unique position in municipalities where they both must be unpolitical and at the same time contribute objective facts to the decision-making process. LÄS MER

 4. 4. "Vi skulle ju dela på henne" : En kritisk diskursanalys av makt och genus i norska tv-serien Exit

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Cecilia Arvidsson; Moa Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Power; power relations; gender; tv-series; Exit; master suppression techniques; The Male Gaze; critical discourse analysis; semiotic; television;

  Sammanfattning : The Norwegian Tv-series Exit displays the lives of four rich financiers that has it all: money, careers, and families. However, they are bored and escape their family lives by the use of drugs, sex and violence. The Tv-series display badly treated women in various scenes, they are either prostitutes or housewives. LÄS MER

 5. 5. I näthatarnas tanke : Hur ideologier och normer främjas i näthat

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elise Johansson; Alexander Hansson; [2021]
  Nyckelord :online hate; critical discourse analysis; intersectionality; YouTube; nationalism; misogyny; näthat; kritisk diskursanalys; intersektionalitet; YouTube; nationalism; misogyni;

  Sammanfattning : Näthat är idag en förväntad nackdel av att använda internet och sociala medier. Även när hatet är riktat mot en individ blir det oftast en attack mot en kollektiv identitet. LÄS MER