Sökning: "Masterprogrammet Barnets bästa och mänskliga rättigheter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Masterprogrammet Barnets bästa och mänskliga rättigheter.

  1. 1. Avstängda barn : En tolkande fenomenologisk studie om förskolechefers uppfattningar och erfarenheter om avstängning av barn i förskola

    Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

    Författare :Sevim Celepli; [2017]
    Nyckelord :Barn- och ungdomsvetenskap; barnperspektiv; barns rättigheter; avstängning av barn i förskola; obetald barnomsorgsavgift; socioekonomiskt utsatta barn; förskolans betydelse; uppfattning om befogenheter; barnperspektiv i myndighetsutövning; IPA; Masterprogrammet Barnets bästa och mänskliga rättigheter;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på förskolechefers uppfattningar och erfarenheter om barn som stängs av i förskola pga. obetald barnomsorgsavgift. Kvalitativa intervjuer har genomförts med åtta förskolechefer och resultatet har analyserats med IPA, där tre huvudteman har tolkats fram. LÄS MER