Sökning: "Matematikängslan"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet Matematikängslan.

 1. 1. Tänka, resonera och räkna – ett examensarbete om lärares upplevelser av en ny undervisningsmodell i matematik.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Madeleine Hertz Felin Marie Berglund; [2024-02-09]
  Nyckelord :TRR; matematiksatsning; matematikundervisning; undervisningsmodell; kollegialt samarbete;

  Sammanfattning : Skolverket rapporterar att det finns en matematikängslan bland svenska elever och vi ser också ett dalande resultat i den nya PISA-undersökningen. Man kan fråga sig om detta har att göra med vår statiska matematikundervisning i lärobok som tidigare forskning beskriver. LÄS MER

 2. 2. ”Man får liksom ett flow och då är matte ganska kul” : En kvalitativ studie om kognitiva och affektiva aspekter som påverkar högstadieelevers upplevelse av arbetet med matematiska problem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Matilda Lundell; [2024]
  Nyckelord :Affekter; Heuristiker; Kontroll; Matematiska resurser; Motivation; Problemformulering; Problemlösning;

  Sammanfattning : Elevers problemlösningsprocess påverkas enligt tidigare forskning av såväl rent kognitiva resurser som motivation, uppfattningar och emotioner. Processen kan också ses innefatta problemformulering, vilket i tidigare studier visat sig främja såväl djupare matematisk förståelse som positiva attityder gentemot matematikämnet. LÄS MER

 3. 3. Elever i matematiksvårigheter : En kvalitativ studie om introduktionselevers tankar kring inkludering och arbetssätt i ämnet matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sofia Holmberg; [2023]
  Nyckelord :arbetssätt; inkludering; introduktionsprogram; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om introduktionselevers tankar kring inkludering och arbetssätt i ämnet matematik. Många elever på grundskolan tycker att matematik är ett svårt ämne. Några av dem når inte ett godkänt betyg i slutet av år 9 och väljer att gå ett introduktionsprogram på gymnasiet. LÄS MER

 4. 4. Matematikängslan - bryt onda cirklar : Faktorer i det förebyggande arbetet i matematikundervisningen ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Jeanette Lennartsson; Pernilla Söderqvist Olsson; [2023]
  Nyckelord :Matematikängslan; matematiska prestationer; matematisk lärmiljö; relationer; speciallärare;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract  Lennartsson, J. & Söderqvist Olsson, P. (2023). Matematikängslan – bryt onda cirklar. LÄS MER

 5. 5. Socioekonomiska status och dess påverkan på elevers prestation i matematik : Vilken roll spelar socioekonomisk status för elevers motivation, ängslan och prestation i matematik?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Avin Abdullah; [2023]
  Nyckelord :socioekonomisk status; låga prestationer i matematik; motivation och matematikängslan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med forskningsbaserad kunskap om huruvida elevernas socioekonomiska status (SES) spelar roll för elevernas prestationer i matematik i grundskolan. Dessutom har studien för avsikt att undersöka hur elevers SES påverkar deras motivation och inställning till matematik. LÄS MER