Sökning: "Matematik f-3"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Matematik f-3.

 1. 1. Hur kan kooperativt lärande främja elevers matematikutveckling?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Haddadi; Frida Wahlgren; [2019]
  Nyckelord :Kooperativt lärande; matematik; gruppstruktur; elevers prestation; elevers attityd; årskurs F-3;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt har vi haft som syfte att fördjupa oss inom kooperativt lärande och hur detta arbetssätt kan främja elevers matematikutveckling. Vidare söker kunskapsöversikten svar på vilka skillnader som finns mellan det kooperativa- och det traditionella arbetssättet, vilken betydelse gruppstrukturer har i en kooperativ lärmiljö, på vilket sätt kooperativt lärande påverkar elevers prestationer och attityder i matematikämnet. LÄS MER

 2. 2. "Laget före jaget" : En systematisk litteraturstudie med syfte att synliggöra om kooperativt lärande kan utveckla elevens kommunikationsförmåga i matematik.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Viktoria Eriksson; Emmelie Strand; [2019]
  Nyckelord :Kommunikationsförmåga; kooperativt lärande; sociokulturell teori; social interaktion; proximalutvecklingszon; årskurs F-3; förutsättningar; matematik;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att, utifrån forskning, synliggöra vilka förutsättningar som finns för att eleven ska få möjlighet att utveckla sin kommunikationsförmåga i matematik genom ett kooperativt lärande. Studiens innehåll riktar sig till elever och lärare i grundskolans tidigare år, F-3. LÄS MER

 3. 3. Kvinnans formler i mannens räknebok - en innehållsanalys av läroböcker i matematik år f-3 utifrån ett genusperspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sandra Johansson; [2018-09-18]
  Nyckelord :Genus; matematiklärobok; normer; matematik; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra hur kön görs utifrån ett genusperspektiv i matematikläroböcker för lägre åldrar och hur bilden förändrats över tid. Studien är en komparativ tematisk innehållsanalys baserad på Yvonne Hirdmans (2001) genusteorier om könens isärhållande och hierarkier, där mannen är överordnad kvinnan, Sandra Hardings (1986) teorier om strukturellt- och symboliskt genus och Janne Bromseths (2010) teorier om heteronormativitet. LÄS MER

 4. 4. ”Allt ligger ju på läraren hur en lektion blir” : En kvalitativ studie om lärares planeringsförmåga av matematikundervisning i grundskolans årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Matematikdidaktik

  Författare :Frida Clemborn; [2018]
  Nyckelord :Mathematics; PCK; lesson planning; elementary teacher; Matematik; PCK; lektionsplanering; grundskollärare;

  Sammanfattning : Att arbeta som lärare kräver att du erhåller vissa kunskaper. Du ska ha tillräckliga ämneskunskaper och pedagogiska kunskaper. Du ska även ha kunskaper om hur planering, utförande och utvärdering av undervisningen sker. Att skapa en lektionsplanering och integrera alla nödvändiga delar av en undervisning är komplext. LÄS MER

 5. 5. Filmexamination i grundlärarutbildningen : -Vilken matematikdidaktisk kunskap är möjlig att bedöma när studenter examineras genom film?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Lena Karlsson; [2018]
  Nyckelord :The Knowledge Quartet; Bedömning i högre utbildning; digitala medier; filmexamination; analysverktyg i bedömning; film som bedömningsform; IKT;

  Sammanfattning : Detta arbete har sin utgångspunkt från en matematikdidaktiks delkurs för blivande grundskolelärare i F-3. Där möter studenterna flera olika skriftliga och muntliga examinationsformer, men ingen som inkluderar digitala medier. Den här studien utgår ifrån en examinationsuppgift som examineras på två olika sätt. LÄS MER