Sökning: "Matematik på yrkesprogram"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Matematik på yrkesprogram.

 1. 1. Verklighetsnära matematik : en studie av infärgning och autenticitet av uppgifter i läroböcker i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Efraim Laksman; [2022]
  Nyckelord :karaktärsämnen; matematik; infärgade uppgifter; läroböcker;

  Sammanfattning : Läroplaner i matematik för gymnasiet tar upp att matematik ska kopplas till karaktärsämnen. Särskilt tydligt är det i läroplanen för Matematik 1a, som läses av alla elever på yrkesprogram. LÄS MER

 2. 2. Hur matematiken kan göras mer relevant för elever på yrkesprogram : En litteraturstudie av matematik på gymnasiets yrkesprogram och hur matematiken kan kopplas till elevernas kommande yrke

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Analys och didaktik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Mattias Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Yrkesmatematik; Matematik på yrkesprogram; relevans; synliggöra matematik;

  Sammanfattning : Elever på yrkesprogram i Sverige presterar sämre på nationella proven i matematik jämfört med elever på högskoleförberedande program (detta trots att matematikkurserna på yrkesprogram är anpassade till yrkesutbildningen och ofta på en lägre teoretisk nivå än på de högskoleförberedande programmen). En anledning till varför eleverna lyckas sämre kan vara att eleverna inte ser nyttan med matematiken, det vill säga att det i kurserna saknas en tydlig koppling till hur de kan använda matematiken i sitt kommande yrke. LÄS MER

 3. 3. Motiverande statistik : Elevers och lärares uppfattningar om motivation i gymnasieskolans matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Simon Lind; [2021]
  Nyckelord :motivation; statistik; yrkesprogram; gymnasiet;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker motivationsfaktorer i gymnasieskolans matematikundervisning. Den riktar in sig på yrkeselever i gymnasiets första år och försöker ta reda på deras egna uppfattningar om vilka undervisningsfaktorer som motiverar dem till att arbeta med statistikområdet. LÄS MER

 4. 4. ”Om jag ska bli sjuksköterska måste jag kunna…” : en empirisk studie om synliggörandet av matematikens betydelse i vård- och omsorgselevers kommande yrkesliv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Amanda Davidsson; Karin Danielsson; [2020]
  Nyckelord :matematikens betydelse; undervisningsmetoder; vård- och omsorgsprogrammet; yrkesliv; synliggöra;

  Sammanfattning : Denna empiriska studie redogör för hur matematiklärare och elever vid vård- och omsorgsprogrammet beskriver synliggörandet av matematikens betydelse i elevernas kommande yrkesliv. Studien bygger på litteraturstudien ”Varför ska man kunna det här?” – en litteraturstudie om undervisningsmetoder i matematik på yrkesprogram. LÄS MER

 5. 5. Relevansen i dagens matematikinnehåll för gymnasieskolans yrkesprogram enligt Skolverkets läroplan Lgy-11

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Mats Fried; [2019]
  Nyckelord :Matematik; Samarbete; Relevans; Yrkesmatematik; Nationella prov;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur relevant matematiken är för eleverna på yrkesprogrammen. Detta med anledning av att den här kategorin elever har högst andel elever med låg motivation och med låga meritvärden från grundskolan. LÄS MER