Sökning: "Matematiksvårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 580 uppsatser innehållade ordet Matematiksvårigheter.

 1. 1. “Jag pekar fuck you till matematikångesten.” En kvalitativ intervjustudie där åtta kvinnors livsberättelser vittnar om upplevelsen av matematikoro, såväl i skolan som i ett vuxet vardagsliv.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Johanna Petrén; [2023-02-22]
  Nyckelord :mathematical anxiety; math anxiety; math learning difficulties; mathematical dynamic mindset; matematikångest; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Mathematical anxiety is a well-known phenomenon and it is common among both students and adults. Previous research shows that mathematical anxiety can lead to difficulties learning math and this in turn can lead to more anxiety. LÄS MER

 2. 2. ”Det har inte varit svårt att gå till skolan men svårt i skolan”. En kvalitativ intervjustudie om ungdomars syn på orsaker till sina svårigheter i matematik och hur svårigheterna hade kunnat minimeras eller avhjälpas.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ulrika Eneroth; [2023-02-16]
  Nyckelord :matematiksvårigheter; lärare-elev-relationer; delaktighet; övergångar;

  Sammanfattning : I Sverige på 2000-talet finns en stark förväntan i samhället att elever studerar minst grundskolans nio år och därefter tre år på gymnasiet. Om en elev inte klarar godkänd nivå i grundskolan i ett eller flera av de ämnen som kallas kärnämnen, engelska, matematik och svenska, får eleven gå ett eller flera år på gymnasiets introduktionsprogram tills kunskaperna bedöms som tillräckliga enligt betygskriterierna i årskurs nio. LÄS MER

 3. 3. Arbeta med elevernas matematiksvårigheter : En litteraturstudie om elever som har dyskalkyli

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Nour Haddad; Maria Salloum; [2023]
  Nyckelord :Inlärning matematiksvårigheter; dyskalkyli; lärarens roll; insatser; elevens kunskaper; taluppfattning; elevens prestationer; aritmetisk förmåga;

  Sammanfattning : Dyskalkyli är en specifik inlärningssvårighet. Det innebär att barnet visar brister i den aritmetiska förmågan. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur läraren arbetar med elever som har dyskalkyli och vilka effektiva insatser finns för elever med dyskalkyli. LÄS MER

 4. 4. Hänger matematisk problemlösning ihop med elevers motivation? : En kvalitativ studie om relationen mellan elevers motivation och problemlösning inom matematik.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad

  Författare :Yousef Moustafa; [2023]
  Nyckelord :Problem solving; motivation; math difficulties; problem solving strategies; motivation strategies; intrinsic motivation; extrinsic motivation; Problemlösning; motivation; matematiksvårigheter; problemlösning strategier; motivation strategier; inre motivation; yttre motivation;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka relationen mellan problemlösning inom matematikämnet och elevers motivation. Dessutom syftar studien till att undersöka vilka svårigheter eleverna uppvisar under problemlösning tillfälle som påverkar deras motivation. LÄS MER

 5. 5. Lärares uppfattningar om matematiksvårigheter för elever med svenska som andraspråk i årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Claudia Blomqvist; Rebecca Klint; [2023]
  Nyckelord :Matematik; matematiksvårigheter; svenska som andraspråk; bedömning; lågstadiet; tidiga skolår; lärares uppfattningar;

  Sammanfattning : I svenska skolor möter vi elever med svenska som andraspråk dagligen. För dessa elever finns det en anpassad kursplan i skolämnet svenska, även om kursplanerna ser relativt lika ut. Däremot läser alla elever utifrån samma kursplaner i de övriga ämnena där språket kan vara avgörande för att klara kunskapskraven. LÄS MER