Sökning: "Material Analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 10615 uppsatser innehållade orden Material Analysis.

 1. 1. Tankekollage som metod för lärande genom estetiska lärprocesser - en fallstudie där studenters erfarenheter av visuell gestaltning inom högre utbildning står i centrum

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Linda Baccstig; [2022-01-18]
  Nyckelord :aesthetic learning processes; visual methods; higher education; university; art based educational research; art education;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to further deepen the knowledge about the student experience of artistic visual methods applied in a university setting. The objective is also to explore the impact and contribution of aesthetic experiences and processes in higher education. LÄS MER

 2. 2. Färgblindhet - utopi eller dystopi? - En kvalitativ studie om föräldrars uppfattning om vithetsnorm i samhället

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Goldner; Veronica Sager; [2022]
  Nyckelord :ethnicity; norm; whiteness; parenting; mixed race parenting; swedish; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to analyze if parents were aware of the white norm in Swedish society and if it affected them in any way. Through semi structured interviews at a children's center in the south of Scania, we ascertained the parents' perception of the white norm through the experiences that they shared. LÄS MER

 3. 3. EU:s representation av människohandel för sexuella ändamål : En fallstudie av EU:s policydokument

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Maja Bolmgren; [2022]
  Nyckelord :Människohandel för sexuella ändamål; EU; sexhandel; policydokument; WPR.;

  Sammanfattning : This study aims to examine how the EU constructs sex trafficking in its public policy, as well as the potential consequences of how sex trafficking is problematized. The following two policy documents presented by the Union, Directive 2011/36/EU and The EU Strategy on Combatting Trafficking in Human Beings 2021- 2025, were analyzed in order to meet the aim of this study. LÄS MER

 4. 4. Validering av marklavskartering som underlag för renskötseln : en jämförelseanalys av fältbedömd marklavsförekomst med modellbaserad lavkarta

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Karin Nutti Pilflykt; [2022]
  Nyckelord :marklavskartering; rennäring; skogsbruk; Cladonia;

  Sammanfattning : Since the 1950s, clear-cutting has been the dominant way of managing the Swedish forest. This has resulted in even aged forests and denser stands that have a negative impact on the distribution of terrestrial lichens. LÄS MER

 5. 5. Manliga vårdnadshavares användning av barnriktat tal i kommunikationen med sina små barn : En explorativ pilotstudie med material insamlat från videoinspelning och Language ENvironment Analysis (LENA)

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Sofie Karlström; Sofie Svensson; [2022]
  Nyckelord :male caregivers; child-directed speech CDS ; language development; children; video recording; Language ENvironment Analysis LENA ; Preventive Education Program for Parents PEPP ; manliga vårdnadshavare; barnriktat tal BRT ; språkutveckling; barn; videoinspelning; Language ENvironment Analysis LENA ; Preventive Education Program for Parents PEPP ;

  Sammanfattning : En stor del av den tidiga språkutvecklingen sker i samspel med vuxna, och kommunikationen mellan vårdnadshavare och deras små barn är därför särskilt betydelsefull. Vuxna anpassar ofta sitt sätt att tala till små barn genom att göra anpassningar i de språkliga parametrarna prosodi, segmentell fonologi, syntax, pragmatik och ordförråd. LÄS MER