Sökning: "Mathematic education"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden Mathematic education.

 1. 1. Matematikundervisning i utomhusmiljön : Förskollärares erfarenheter av utomhusmiljöns betydelse för undervisning i matematik

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Emma Skott; [2020]
  Nyckelord :Matematik; Förskola; Undervisning; Utomhusmiljön;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att synliggöra förskollärares erfarenheter av hur utomhusmiljön kan bidra till undervisning i matematik. Insamling av material har skett genom sex kvalitativa intervjuer som genomfördes på tre olika förskolor. LÄS MER

 2. 2. Geometriska figurer i läroböcker

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Clara Johansson; [2019-07-01]
  Nyckelord :Geometri; representationer; former; typiskt exempel; lärobok; variation;

  Sammanfattning : Abstract Geometric figures can be found everywhere which allows a child to be exposed to it everyday. The continuous exposure develops an early understanding of geometry and its typical examples: a triangle, rectangle and square. A child will begin to identify figures after comparing objects to the typical examples. LÄS MER

 3. 3. Lärares användning av laborativt material

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Nadia Sebraoui; [2019-07-01]
  Nyckelord :Laborativt material; användning;

  Sammanfattning : Forskning visar att användningen av laborativt material inte alltid gynnar elevers lärande inom matematikämnet och kan istället vara en distraktion. Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare använder sig av laborativt material i sin matematikundervisning samt hur de motiverar sitt användande. LÄS MER

 4. 4. Hitta en väg till programmering : Hur kan programmering utgöra en del av matematikundervisningen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jessica Grieder; [2019]
  Nyckelord :computer programming; spatial reasoning; instructions; design principles; mathematics; programmering; rumsuppfattning; instruktioner; designprinciper; matematik;

  Sammanfattning : Sedan hösten 2018 är programmering en del av det matematiska innehållet algebra i läroplanen. Eftersom många lärare känner en osäkerhet angående matematikundervisning om programmering, finns ett behov av att veta mer om hur sådan undervisning kan se ut. LÄS MER

 5. 5. Åtgärdsprogram i matematik och hur vi arbetar med dem i praktiken : En text- och intervjustudie i grundskolans tidigare år

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Caroline Zettergren; [2019]
  Nyckelord :Supportive educational measures; mathematics; mathematic difficulties; relational; categorical; survey; Åtgärdsprogram; matematik; matematiksvårigheter; relationellt; kategoriskt; kartläggning; åtgärder.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa och problematisera framställningarna i och problematisera framställningarna i åtgärdsprogram inom matematik samt att få insikt i pedagogernas bild av hur de arbetar med åtgärdsprogrammen i verkligheten och vilken syn de har på åtgärdsprogram. Vidare syftade studien till att ta fram riktlinjer för skrivandet av åtgärdsprogram för att det ska bli ett levande dokument som blir ett stöd för eleverna och pedagogerna. LÄS MER