Sökning: "Mathematics teaching development"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden Mathematics teaching development.

 1. 1. LÅG- OCH MELLANSTADIELÄRARES RESONEMANG OCH TILLÄMPNING AV PROGRAMMERING I MATEMATIKÄMNET

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Ksenija Peggar; Arkan Shefram; [2020-09-03]
  Nyckelord :Programmering; matematik; grundskola; läroplan; datalogiskt tänkande; resonemang;

  Sammanfattning : The National Agency for Education introduces programming and digital tools in the syllabus for the mathematics at the primary school 2018 at the request of the Swedish Government. The reason for this decision is that we live in an increasingly digitalized society that leads to an increased need for digital knowledge in most professions. LÄS MER

 2. 2. Tekniklärares uppfattningar om programmering i teknik på grundskolans högstadium : En fenomenografisk studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Siran Vahabzadeh; [2020]
  Nyckelord :Technology teacher; technology education; technology teaching; programming; tcomputational thinking; teachers perceptions; secondary school; phenomenography; tekniklärare; teknikdidaktik; teknikundervisning; programmering; datalogiskt tänkande; lärares uppfattningar; grundskola; fenomenografi;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2018 trädde en rad förändringar i kraft i den svenska skolans läroplaner och kursplaner. Det är bland annat skrivningar om programmering i kursplanerna i teknik och matematik i grundskolan. Det här examensarbetet undersöker lärares uppfattningar kring införandet av programmering i teknikämnet på grundskolans högstadium. LÄS MER

 3. 3. Lässtrategier i matematikundervisningen : En studie om lärares arbete med matematiska textuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Alexandra Widen; [2020]
  Nyckelord :Mathematics; Text task; Reading comprehension; Reading strategies; Reciprocal teach-ing; Transactional strategies instruction; Concept-oriented reading instruction.; Matematik; Textuppgifter; Läsförståelse; Lässtrategier; Reciprok undervisning; Trans-aktionell strategiundervisning; Begreppsorienterad undervisning;

  Sammanfattning : Text information is frequently found in mathematics education. For students to gain an understanding of how to handle the text tasks, a competent teacher is required to provide the students with different kinds of tools to read mathematical text problems. LÄS MER

 4. 4. Öppna matematiska uppgifter : En studie om möjligheten att inkludera högpresterande elever i det heterogena klassrummet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Emma Thulin; [2020]
  Nyckelord :high-performance students; inclusive education; mathematics; open mathematical tasks; primary school; högpresterande elever; inkluderande undervisning; lågstadiet; matematik; öppna matematiska uppgifter;

  Sammanfattning : The overall purpose of the study is partly to increase knowledge about the use of open mathematics by primary school teachers, and partly if the tasks are considered functional to use to include high-performing students in mathematics education. In order to achieve the purpose of the study, an internet survey was constructed. LÄS MER

 5. 5. Implementering av matematikdidaktisk forskning i grundskolan : Tydlighet, läromedel och aktörskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elin Esselin; Anna Olsen; [2020]
  Nyckelord :Evidence-based; Mathematics; Didactics; Textbooks; Elementary School; Educational Practice.; Forskningsimplementering; matematik; didaktik; vetenskaplig grund; läromedel; undervisning; grundskola.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva hur F-3-lärare tänker att den matematikundervisning de bedriver är kopplad till forskning och hur lärarna tänker att matematikdidaktisk forskning kan tillgängliggöras för att implementeras i matematikundervisningen. Fyra enskilda semistrukturerade intervjuer och två semistrukturerade fokusgruppsintervjuer med två respektive tre deltagare har genomförts för datainsamling, vid två grundskolor i Mellansverige. LÄS MER