Sökning: "Matheus Henriksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matheus Henriksson.

  1. 1. Allokering av köpeskilling till goodwill

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Matheus Henriksson; William Sundström; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Vid ett företagsförvärv skall köpeskillingen allokeras till de förvärvade nettotillgångarna i första hand, den resterande delen skall redovisas som en tillgång i koncernens balansräkning och benämns goodwill. Tidigare studier visar att vid företagsförvärv allokeras en större del av köpeskillingen till goodwill sedan införandet av IFRS 3 och tillägget i IAS 36, se Carvalho et al. LÄS MER