Sökning: "Mathias Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Mathias Andersson.

 1. 1. En konservativ bransch i utveckling - Är BIM lösningen?

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Mathias Asklund Andersson; [2019]
  Nyckelord :Byggnadsinformationsmodellering; Implementering; Utveckling; 3D-modellering; BIM; “building; information; modeling; Engineering”; design; engineering”; Structural;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur ett företag tillämpar BIM vid projektering. Detta för att analysera hur företaget har implementerat BIM samt att identifiera fördelar, utmaningar och möjligheter med BIM. För att förse denna studie med kunskap har en fallstudie utförts hos en ingenjörsbyrå. LÄS MER

 2. 2. Tungmetaller i dagvattendammar : en jämförelse mellan beräknade och uppmätta årsmedelhalter i inkommande dagvatten

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Mathias Andersson; [2019]
  Nyckelord :Germans formel; StormTac; flödesproportionell vattenprovtagning; tungmetaller; dagvatten;

  Sammanfattning : Dagvatten som rinner längs hårdgjorda ytor i stadsmiljöer kan föra med sig tungmetaller och andra föroreningar från ytorna. Vanligtvis transporteras det förorenade dagvattnet via led- ningsnäten till en recipient där det riskerar att förorena sjöar och vattendrag. LÄS MER

 3. 3. Glasbubblan : En studie om kvinnliga ledare och deras avancemang i den svenska musikbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Lisa Andersson; Alexandra Björn; Jennifer Stensson; [2018]
  Nyckelord :Obstacles; glass ceiling; unawareness; women; female; leadership; Hinder; glastaket; omedvetenhet; kvinnor; kvinnligt; ledarskap;

  Sammanfattning : Abstrakt Titel: Glasbubblan - En studie om kvinnliga ledare och deras avancemang i den svenska musikbranschen Författare: Lisa Andersson, Alexandra Björn och Jennifer Stensson Institution: Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan Program: Music & Event Management Kurs: Företagsekonomi III - Organisation, Examensarbete (kandidat) Handledare: Mathias Karlsson Examinator: Hans Wessblad Problemformulering: Vilka hinder upplever kvinnor på sin väg till de ledande positionerna inom den svenska musikbranschen? Syfte: Syftet med denna studie är att göra en kartläggning av vilka hinder kvinnliga ledare upplevt på sin väg uppåt i musikbranschen. Metod och teoretisk referensram: Rapporten består av en kvalitativ studie med en deduktiv ansats. LÄS MER

 4. 4. The Socio-technical Borderland of Interaction: An ERP module case study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Johan Andersson; Mathias Comrin; [2016-09-15]
  Nyckelord :ERP; Post-implementation; Actor-Network Theory; Stability; Irreversibility;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 5. 5. Säkerhetsmedvetande i en organisation som hanterar känslig information

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Robert Andersson; Mathias Meltzer; [2016]
  Nyckelord :Säkerhetsmedvetenhet; IT-säkerhet; autentisering; lösenord; utbildning; säkerhetskopiering; datamissbruk; övervakning; konfidentialitet.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vår uppsats undersöker hur säkerhetsmedvetna försäkringsförmedlare i ett försäkringsbolag är. De samlar in och behandlar känslig information dagligen och det är då rimligt att anta att det ska finnas en hög säkerhetsmedvetenhet. LÄS MER