Sökning: "Mathias Fuchs"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mathias Fuchs.

  1. 1. Påverkan av sterilisering av gruvsand : en mineralogisk och texturell undersökning

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

    Författare :Mathias Fuchs; [2003]
    Nyckelord :geologi; geografi; sterilisering; gruvsand; mineralogi; texturell undersökning; Earth and Environmental Sciences;

    Sammanfattning : Populärvetenskaplig sammanfattning: Gruvavfall är ett av världens största miljöproblem om man räknar i ton. Detta orsakar bland annat metallförorenat vatten samt försurning av mark och vatten. LÄS MER