Sökning: "Mathias Goldkuhl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mathias Goldkuhl.

  1. 1. Industriellt innovationsfrämjande

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

    Författare :Josefin Asp; Mathias Goldkuhl; [2016]
    Nyckelord :vertikal styrning; ledarskap; effektivitet; förändring; innovationsstrategi;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur företag inom industrin arbetar med innovationskraft och intraprenörskap från produktionspersonal i den operativa kärnan i samband med företagsstrukturen. Genom studien skall förbättringsområden för innovationsfrämjande inom intervjuade företag läggas fram. LÄS MER