Sökning: "Mathias Hollaus"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mathias Hollaus.

  1. 1. CityGML - En analys av framtidens 3D-modeller : CityGML och LoD i planförslag

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

    Författare :Mathias Hollaus; [2015]
    Nyckelord :CityGML; LoD; Planförslag; Samhällsplanering;

    Sammanfattning : 3D-modeller är ett allt mer förekommande inslag i planförslag. Ett problem som kan uppstå med dagens 3D-modeller i planer är att de människor som ska ta del av 3D-modellen inte förstår vad de faktiskt visar. LÄS MER