Sökning: "Mathias Järvare"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mathias Järvare.

  1. 1. Svensk militär luftmakt i framtiden anno 2012

    Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

    Författare :Mathias Järvare; [2012]
    Nyckelord :Airpower; Airpower theory; Swedish military; future; Luftmakt; luftmaktsteori; försvarsmakten; framtid;

    Sammanfattning : Uppsatsens resultat visar att det saknas ett entydigt luftmaktsteoretiskt ställningstagande. Istället återfinns en tudelad teoribild, dels den svenska traditionella defensiva luftmaktsteorin, men också den som inriktas mot en västlig modern expeditionär luftmaktsteori. LÄS MER