Sökning: "Mathias Kjellsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mathias Kjellsson.

  1. 1. Effektiva material- och informationsflöden i en nöjespark. - En fallstudie på Liseberg

    H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

    Författare :Mathias Kjellsson; Daniel Börjesson; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER