Sökning: "Mathias Lins"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mathias Lins.

  1. 1. Handledningssituationen : en kunskapsförmedling mellan handledande sjuksköterska och studerande

    Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

    Författare :Emilie Wallin; Mathias Lins; [2010]
    Nyckelord :preceptor; preceptorship; nurse; student; handledare; handledning; sjuksköterska; studerande;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vad som påverkar förmedlingen av kunskap mellan sjuksköterska och sjuksköterskestuderande i en handledningssituation. Data samlades in via tre intervjuer och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Fyra kategorier utlästes från analysen; tid, reflektion, relation och lärandemiljö. LÄS MER