Sökning: "Mathias Swanström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mathias Swanström.

  1. 1. Nätverkets, Affärsidéns och Timingens betydelse : En studie om Entreprenörskap

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

    Författare :Jenna Burtsov; Jenny Nissinen; Mathias Swanström; [2012]
    Nyckelord :nätverk; affärsidé; timing; entreprenör; entreprenörskap;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att identifiera hur faktorer såsom nätverket, affärsidén samt timingen är betydelsefulla inom entreprenörskap. Detta för att blivande entreprenörer, stödverksamheter samt entreprenörskapsforskare ska få en mer rättvisande bild av entreprenörskapets faktorer. LÄS MER