Sökning: "Mathilda Bloom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mathilda Bloom.

  1. 1. "Jag är en mental naturkatastrof" : - En litteraturstudie om att uppleva schizofrena symtom

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

    Författare :Emma Midander; Mathilda Bloom- Sandebäck; [2009]
    Nyckelord :Hjälplöshet; overklighet; schizofreni; skam; skuld; skydd; symtom; trygghet; undergivenhet; upplevelse; biografier;

    Sammanfattning : Bakgrund: Schizofreni förekommer i hela världen, i alla kulturer och bland alla folkslag.Cirka en procent av alla människor lider av schizofreni. Sjukdomen är ofta förenad med olikaproblem så som ekonomi, sociala relationer och jobb.Syftet: Syftet med studien var att beskriva hur personer som lider av schizofreni upplever sinasymtom. LÄS MER