Sökning: "Mathilda Ejefalk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mathilda Ejefalk.

  1. 1. “Det där kunde ju lika gärna en robot ha skrivit” : En studie om publikens uppfattningar av Mittmedias textrobot i kontrast till den mänskliga journalisten

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Jennifer Korsgren; Mathilda Ejefalk; [2018]
    Nyckelord :Robotjournalistik; datajournalistik; algoritmer; publikens uppfattningar; pressetik;

    Sammanfattning : Vi kommer i denna uppsats bidra till en ökad kunskap om hur journaliststudenter samt övrigastudenter upplever artiklar skrivna av Mittmedias textrobot i kontrast till artiklar skrivna aven mänsklig journalist. Vi har undersökt om dessa studenter kan urskilja en robotskrivenartikel från en mänskligt skriven artikel utifrån kategorierna trovärdighet, läsvänlighet ochkvalité. LÄS MER