Sökning: "Mathilda Gustafsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Mathilda Gustafsson.

 1. 1. Fysisk aktivitet och lärande i matematik : En systematisk litteraturstudie om fysisk aktivitet och elevers lärande i matematik i de tidigare skolåren

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Mathilda Gustafsson; Nicole Solin; [2020]
  Nyckelord :Matematik; fysisk aktivitet; inlärning; arbetsminne; koncentration;

  Sammanfattning : Skolverket menar på att skolbarn idag är allt mer fysiskt inaktiva (Skolverket, 2019).Denna systematiska litteraturstudie har i avsikt att ta reda på hur fysisk aktivitet imatematikundervisningen påverkar elevers lärande i matematik, arbetsminne ochkoncentration i grundskolan. LÄS MER

 2. 2. En resa mellan stationer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mathilda Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Användarcentrerad design; Komfort; Journey map; Emotional journey; Produktdesign;

  Sammanfattning : Semesterresor är ett positivt inslag i vår vardag. Samtidigt är vårt klimat hotat och semesterresor bidrar till de växthusutsläpp som är skadliga för vår miljö. Tåg är i jämförelse med transportmedel som flyg ett miljövänligt alternativ. LÄS MER

 3. 3. Orsaker till varför sjuksköterskor lämnar sin profession

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Frida Brynhildsen Elfors; Mathilda Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Utebliven klientkontakt : - dess påverkan på tillfredsställelse, motivation och effektivitet i arbetet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Mathilda Backstig; Nathalie Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :Motivation; time and resources; social work; Herzberg’s work motivation theory; work motivation theory; work motivation; work satisfaction; commitment to work; meaningful work; Maslow’s hierarchy of needs; attitudes; client work.; Motivation; tid och resurser; socialt arbete; Herzbergs arbetsmotivationsteori; arbetsmotivation; arbetstillfredsställelse; arbetsengagemang; meningsfullt arbete; Maslows behovshierarki; inställning attityder; klientkontakt.;

  Sammanfattning : Klientkontakt utgör en central del i handläggares arbete. Denna studie undersöker och belyser handläggares upplevelser, känslor och inställning vid utebliven klientkontakt och hur detta påverkar handläggares arbetstillfredsställelse, arbetsmotivation och arbetseffektivitet. LÄS MER