Sökning: "Mathilda Johansson Norell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mathilda Johansson Norell.

  1. 1. Fem simtränares syn på idrottsutbildning

    Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Mathilda Johansson Norell; [2017]
    Nyckelord :Idrottsvetenskap; idrottsutbildning; kvalitativ; tränarlänksimning;

    Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen var att undersöka hur fem svenska simtränare uppfattar betydelsen av idrottsutbildning i sitt arbete som tränare. Hur upplevde simtränarna att idrottsutbildning var relevant för deras arbete? Hur använde simtränarna de praktiska kunskaperna från idrottsutbildningen i arbetet?  Metod Uppsatsen hade en kvalitativ ansats med intervjuer som metod. LÄS MER