Sökning: "Mathilda Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Mathilda Karlsson.

 1. 1. Vård av personer med alkoholproblematik inom andra vårdverksamheter än den specialiserade beroendevården: en litteraturöversikt om sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mathilda Karlsson; Evelina Rönnefjord; [2021-06-28]
  Nyckelord :Akutsjukvård; Alkoholproblematik; Personcentrerad vård; Primärvård; Sjuksköterskans perspektiv; Somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alkohol leder till tre miljoner dödsfall i världen årligen och i Sverige kan enriskkonsumtion ses hos 16% av befolkningen. Alkoholproblematik inkluderar missbruk,riskbruk och beroende vilket kan leda till ökad risk för sjukdomar. Hälso- ochsjukvårdspersonal möter personer med alkoholproblematik inom alla vårdverksamheter. LÄS MER

 2. 2. "Vi har inte kommit hela vägen hit för att bara åka tillbaka" : En kvalitativ intervjustudie gällande ensamkommandes upplevelse av de krav som den nya gymnasielagen föreskriver

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Mathilda Törnebladh; Claudio Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Nya Gymnasielagen; Asylprocess; Flykting; Psykisk Ohälsa; Coronapandemin;

  Sammanfattning : Enligt Michael (2020) har förutsättningarna samt levnadsförhållanden försämrats för redan utsatta grupper, såsom flyktingar och asylsökande under coronapandemin och de står inför stora utmaningar bland annat när det kommer till att hitta arbeten. Att snabbt ta sig ut på arbetsmarknaden efter avslutade studier är ett krav på ungdomar enligt Nya Gymnasielagen, vilket i sig riskerar att ha en inverkan på individens psykiska hälsa men som i rådande pandemi blir än mer stressfyllt (Asylrättscentrum, 2020). LÄS MER

 3. 3. Differentierad och individualiserad läsinlärning : Lärares resonemang kring val av arbetssätt med anknytning till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Lina Karlsson; Mathilda Lind Eriksson; [2020]
  Nyckelord :differentiering; individualisering; läsinlärning; läsinlärningsmetoder; beprövad erfarenhet; vetenskaplig grund; sociokulturella perspektivet; högläsning;

  Sammanfattning : Denna studie avser att undersöka hur lärare i förskoleklass och skolans årskurs 1–3 arbetar med läsinlärning, hur de differentierar och individualiserar sin undervisning i läsinlärning samt hur de resonerar kring val av metoder och arbetssätt med anknytning till vetenskap­lig grund och beprövad erfarenhet. Materialinsamlingen har skett genom en kvantitativ enkätundersökning samt via kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Exosomes and lipid nanoparticles - the future of targeted drug delivery

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Sara Lundberg; Emelia Karlsson; Hugo Dahlberg; Mathilda Glansk; Sara Larsson; Sofia Larsson; Karl Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Exosomes; lipid nanoparticles; drug delivery;

  Sammanfattning : In this project an overview of how synthetic lipid nanoparticles and exosomes can be used for targeted drug delivery is compiled. The goal is to identify aspects that can be in favor for targeted drug delivery and the development of products at Cytiva. LÄS MER

 5. 5. Zoom to the rescue : en kvalitativ studie om hur studenter upplever kommunikation under en Zoom-föreläsning

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Mathilda Gunnarsson; Julia Karlsson; [2020]
  Nyckelord :communication; digital communication tools; digitalization; Zoom; communication efficiency; covid-19; interaction; noise; ritual; virtual; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar undersöka studenters upplevelser av kommunikation under en Zoom-föreläsning. Under den globala pandemin under vintern 2020 valde många universitet att förflytta utbildningen till distans för att förhindra spridningen av viruset covid-19. LÄS MER