Sökning: "Mathilda Lamberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mathilda Lamberg.

  1. 1. Sjuksköterskor undviker patienter på grund av rädsla : en litteraturöversikt över hot och vålds påverkan på sjuksköterskor i vårdrelationen med patienter inom hälso- och sjukvård

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Angelica Kron; Mathilda Lamberg; [2016]
    Nyckelord :Hot och våld; Hälso- och sjukvård; Personcentrerad omvårdnad; Vårdrelationen;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrundArbetsplatser som bedriver hälso- och sjukvård är de verksamheter där flest arbetsskador och sjukdomar anmäls till följd av hot och våld. Sjuksköterskors arbetsmiljö påverkas av hot och våld då våldshandlingar sker i samband med det patientnära arbetet. LÄS MER