Sökning: "Mathilda Mesch"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mathilda Mesch.

  1. 1. ARBETSMILJÖANSVARET I BEMANNINGSBRANSCHEN - En studie om det gemensamma arbetsmiljöansvaret mellan bemannings- och kundföretag

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Mathilda Mesch; [2020-08-26]
    Nyckelord :arbetsmiljö; arbetsmiljöansvar; bemanningsbranschen; fysisk arbetsmiljö; psykosocial arbetsmiljö; socialt stöd;

    Sammanfattning : Syfte:Den här studien syftar till att undersöka hur bemanningsföretag ansvarar för bemanningsanställdas arbetsmiljö samt hur bemanningsföretag uppfattar att det gemensamma arbetsmiljöansvaret mellan bemannings- och kundföretag i praktiken fungerar.Teori:Krav/kontroll/socialt stöd-modellen har använts som teori i den här studien för att tolka och förstå det gemensamma arbetsmiljöansvarets effekter på arbetsmiljön. LÄS MER