Sökning: "Mathilda Rahimian"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mathilda Rahimian.

  1. 1. Sjuksköterskans attityd till och upplevelse av att vårda patienter med suicidalitet i akutsjukvården

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Mathilda Rahimian; Ebba Petrich; [2021-06-29]
    Nyckelord :Sjuksköterska; attityd; upplevelse; suicid; akutsjukvård;

    Sammanfattning : BAKGRUND: Suicid är ett globalt omfattande folkhälsoproblem där drygt 800 000 människorårligen dör. För varje person som utför fullbordat suicid finns det drygt 20 personer som utförsuicidförsök. Generellt sett är det övervägande män som utför fullbordade suicid. LÄS MER