Sökning: "Mathilda Tarandi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mathilda Tarandi.

 1. 1. Law over mind, and body? A study of the debate and aftermath of the abortion travels to Poland in 1965 and the case of a midwife invoking her conscience in 2017

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mathilda Tarandi; [2017]
  Nyckelord :international human rights law; legal history; law; freedom of conscience; abortion; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis orbits around the changes in the Swedish abortion laws during the last century, and the relation to religion. The aim is to make visible the values enshrined in the first abortion law, and those in the current abortion law, as the legislation made a volte-face in the 1970’s. Today, abortion is a right and the state is the duty-bearer. LÄS MER

 2. 2. Phytometra viridaria in lucem: Rättsutvecklingen gällande prostitution från lösdrivarlagen 1885 till sexköpslagen 1999

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mathilda Tarandi; [2014]
  Nyckelord :Rättshistoria en. legal history ; prostitution en. prostitution ; Feminism en. feminism ; Sexualitet en. sexuality ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Svensk sammanfattning När 1998 års sexköpslag lanserades innebar den en helomvändning för den svenska synen på prostitution. Tankarna hade emellertid legat och grott och i lagförarbeten kan de härledas tillbaka till en kritisk kommentar i samband med prostitutionsreglementets behandling år 1910. LÄS MER