Sökning: "Matilda Östergren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Matilda Östergren.

 1. 1. Fritidspedagogers arbete med flerspråkiga barn i fritidshemmet : En kvalitativ undersökning om hur fritidspedagoger upplever flerspråkighet i fritidsverksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Albijana Sefa; Matilda Östergren; [2018]
  Nyckelord :After-school centre; after-school teacher; multilingual children; interview; Flerspråkiga barn; fritidshem; fritidspedagog; intervju;

  Sammanfattning : I fritidshemmen möts de flerspråkiga barnen av fritidspedagoger och svenskfödda barn. Enligt undersökningar vi tagit del av är det viktigt att bemötandet av de flerspråkiga barnen är genomtänkt och anpassat efter deras behov och kulturer. Det måste också ske med ett stimulerande arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. “En skola för alla” : Nio pedagogers syn på hur ett inkluderande arbetssätt kan utformas.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Matilda Jansson; Henrietta Östergren; [2013]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; ”en skola för alla”; integrering inkludering;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka hur “en skola för alla” kan se ut i praktiken och hur verksamma lärare arbetar för att inkludera/integrera alla elever med fokus på elever som är i behov av särskilt stöd. Insamlad data har gjorts med hjälp av samtalsintervjuer med nio stycken pedagoger med blandade yrkesroller; rektorer, lärare och speciallärare. LÄS MER

 3. 3. Ur chefens synvinkel : - om ett jämställdhetsprojekt i Kalmar kommun

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA; Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA

  Författare :Matilda Norling; Emelie Östergren; [2010]
  Nyckelord :Gender mainstreaming; leadership; education; norms; qualitative interviews;

  Sammanfattning : Kalmar Municipality has in 2008-2010 made an effort to educate managers on gender, with the goal of mainstreaming gender into public activities so that all citizens should feel safe in that treatment and services are designed and resources are distributed equally to both sexes living conditions and needs. The overall aim of this study was to examine whether the training effort has paid off, and how gender mainstreaming has been implemented in the different activities. LÄS MER