Sökning: "Matilda Claesson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Matilda Claesson.

 1. 1. Gerillamarknadsföring - En effektfull väg genom bruset?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonna Andersson; Edwin Säter Ankréus; Matilda Claesson; [2020]
  Nyckelord :Gerillamarknadsföring; word-of-mouth; brand credibility; köpintention; konsumentbeteende; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur konsumentbeteende påverkas av gerillamarknadsföring. Studien behandlar teorier om gerillamarknadsföring och faktorer inom konsumentbeteende. Dessa faktorer är word-of-mouth, brand credibility och köpintention. Empirin är hämtad från en enkätundersökning som presenteras i form av diagram och tabeller. LÄS MER

 2. 2. Omföderskors upplevelser av trygg hemgång efter förlossningen - Att återgå till hemmet sex till tolv timmar postpartum

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Catic; Matilda Claesson; [2018-01-18]
  Nyckelord :Tidig hemgång; ; omföderska; moderns upplevelser; ; postpartumvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det blir allt vanligare att kvinnor lämnar sjukhuset tidigt efter förlossningen. Under mitten av 1900-talet var det vanligt med en vårdtid på två veckor efter förlossningen, men idag är den normala vårdtiden 24–48 timmar i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Rörelse i förskolan : - Sex pedagogers syn på rörelse.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Matilda Claesson; Jennili Palmén; [2017]
  Nyckelord :Fri lek; fysisk aktivitet; förhållningssätt; förskola; miljö; pedagoger; rörelse.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse av hur pedagoger i förskolan uppfattar rörelse. Undersökningen genomfördes med sex semistrukturerade intervjuer där verksamma pedagoger på olika förskolor deltog. Resultatet visar att några pedagoger uppfattar rörelse i förskolan som mer planerat, andra mer spontant och oplanerat. LÄS MER

 4. 4. Politisk alienation och attityder till invandring : En tidsjämförande studie

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linnea Claésson; Matilda Sandberg; [2017]
  Nyckelord :Sverige; attityder; invandringskritik; politisk alienation; socio-kulturell konfliktlinje; relativ deprivation;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att skapa en bredare förståelse för varför individer utvecklar invandringskritiska åsikter. Ett begränsat antal utländska studier har visat att det tycks finnas ett samband mellan individers inställning till det politiska systemet och deras attityder till invandring, men förhållandet mellan dessa två har inte tidigare undersökts i en svensk kontext. LÄS MER

 5. 5. Välkomna hit : En kvalitativ studie om ensamkommande barns upplevelser av integration i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Matilda Claesson; Elisabeth Lovic; [2017]
  Nyckelord :Integration; Unaccompanied children; Social capital; Social identity; Inclusion exclusion; Integration; Ensamkommande barn; Socialt kapital; Social identitet; Inklusion exklusion;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine unaccompanied children experience of their integration in society. 2015, 35 369 refugees arrived to Sweden which have created a debate about the subject. The refugee wave created a need of effective receiving and integration. LÄS MER