Sökning: "Matilda Dahllöf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Dahllöf.

  1. 1. I väntan på dödsdom : medarbetarens upplevelser av uppsägning i samband med omförhandlingen av offentliga upphandlingar

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Matilda Dahllöf; Sara Malm; Jakob Zetterberg; [2016]
    Nyckelord :offentlig upphandling; organisationsdöd; psykologiska kontraktet; anställningsotrygghet;

    Sammanfattning : I studien undersöks hur offentligt kontrakterade medarbetare på utbildningsföretaget Lernia upplever situationen i samband med att de blir uppsagda med anledning av att deras upphandlade avtal snart löper ut. Empirin utgörs av kvalitativa intervjuer och i resultatet framkom att respondenternas upplevelser skiljde sig beroende på hur de, utifrån organisatoriska och individuella faktorer, tolkade och hanterade hotet mot anställningen. LÄS MER