Sökning: "Matilda Eggers"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Eggers.

  1. 1. NAR ENS BARN BEHOVER NEONATALVÅRD - Erfarenheter av att bli förälder till ett nyfött barn som behöver neonatalvård

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Matilda Eggers; Olivia Järvholm; [2023-03-16]
    Nyckelord :Erfarenhet; familjecentrerad omvårdnad; föräldrar; neonatalvård; nyfödda barn;

    Sammanfattning : Bakgrund: På neonatal vårdas nyfödda barn som antingen fötts för tidigt eller är sjuka, vissa är både födda för tidigt och sjuka. De monitoreras och har i regel flera infarter, elektroder och andra medicinska hjälpmedel som kan vara ett hinder för föräldrarna att komma nära sitt barn och lära känna det. LÄS MER