Sökning: "Matilda Ekelund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Ekelund.

  1. 1. Patienters upplevelse av beröring i slutenvården. En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

    Författare :Matilda Ekelund; Axel Reinholtz; [2021]
    Nyckelord :Beröring; kommunikation; patientperspektiv; sjuksköterskan; upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation inom vården handlar främst om överföring av information, vilket kan ske både verbalt och icke-verbalt. Inom slutenvården är kommunikationen nödvändig för att tillgodose personliga behov, försäkra patientens hälsa samt för att samarbeta mellan professioner. LÄS MER