Sökning: "Matilda Faal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Faal.

  1. 1. Redskap för motivering - En studie på två svenska McDonalds restauranger

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Matilda Faal; Lovisa Jakobsson; [2016-10-05]
    Nyckelord :Motivation; McDonalds; Självbestämmande teorin SDT ; tvåfaktorteorin; Hygienfaktorer; Motivationsfaktorer; Arbetsmiljö; Stress; Feedback; Utveckling;

    Sammanfattning : Denna rapport ämnar uppmärksamma på vilket sätt motivation uttrycks inom två svenska snabbmatsrestauranger. Forskare påstår att den enskilda individen är en organisations absolut viktigaste resurs och motivation som avgörande för att människor överhuvudtaget ska motiveras i arbetet, motivation blir följaktligen en viktig aspekt för företag att beakta. LÄS MER