Sökning: "Matilda Flink"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Flink.

  1. 1. Förskollärares synsätt på barns lek i förskolan : Intervjustudie om förskollärares delaktighet i barns lek och förhållandet mellan lek och lärande

    M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Didaktik

    Författare :Matilda Flink; [2018]
    Nyckelord :Barns lek; förskola; förskollärare; förskollärares delaktighet; lärande;

    Sammanfattning : I examensarbetet undersöks förskollärares synsätt på barns lek i förskolan. Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare ser på barns lek och hur de ser på sitt eget deltagande i barns lek, även hur förskollärare ser på sitt deltagande i barns lek i förhållande till barns lärande. LÄS MER