Sökning: "Matilda Gävert Lindberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Gävert Lindberg.

  1. 1. Hur patienter med psykisk ohälsa upplever hälso- och sjukvårdspersonalens attityder inom somatisk vård : – En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

    Författare :Matilda Gävert Lindberg; Malin Rälg Olsson; [2019]
    Nyckelord :Attitudes; Experience; Healthcare; Literature review; Mental illness.; Attityder; Hälso-och sjukvård; Litteraturöversikt; Psykisk ohälsa; Upplevelser.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande problem och ungefär 16% av världens befolkning beräknas idag lida av någon form utav psykisk ohälsa. Personer med psykisk ohälsa har ett ökat behov av hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar är att utöva vården med respekt för alla människors lika värde. LÄS MER