Sökning: "Matilda Gabrielsen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Gabrielsen.

  1. 1. Influencers påverkan på kunders tillit i förhållande till företags varumärke

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Matilda Gabrielsen; Sofia Qvarnström; [2019]
    Nyckelord :Trust; Influencers; Influencer marketing; Social media; Brand; Tillit; Influencers; Influencer marketing; Sociala medier; Varumärke;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att analysera konsumenters tillit gentemot varumärken där företag använder influencers i marknadsföringen via sociala medier. Studien utgår från ett kundperspektiv.   Metod: Studien har utgått från kvantitativ metod där empirisk data samlats in utifrån en webbaserad enkätundersökning. LÄS MER