Sökning: "Matilda Gidlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Gidlund.

  1. 1. En studie om hur en större organisation har anpassat sig efter Covid19 pandemin ur ett strategiperspektiv

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Matilda Gidlund; Alfred Mikaelsson Pfeil; [2022-02-15]
    Nyckelord :strategi; strategisk flexibilitet; strategi i en kris; Covid-19; förändring;

    Sammanfattning : Covid-19 pandemin har påverkat världen både socialt samt ekonomiskt och är än idag en pågående kris. Pandemin har inneburit en rad olika förändringar i världen vilket också har påverkat företag som behövt anpassa sig efter det rådande affärsklimatet. LÄS MER