Sökning: "Matilda Gloméus"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Gloméus.

  1. 1. Granskning av framtagande och kvalitet av riktlinjer för fosterljudsövervakning vid lågriskförlossning i Sverige enligt AGREE II: En totalundersökning

    Magister-uppsats,

    Författare :Elin Ahlsén; Matilda Gloméus; [2021-02-05]
    Nyckelord :Appraisal of Guidelines Research Evaluation II AGREE II ; barnmorskor; CTG; evidensbaserad vård; jämlik vård; kliniska riktlinjer; lågriskförlossning;

    Sammanfattning : Background: There are 44 obstetric clinic's in Sweden. It is up to each individual to designits own guidelines for different health conditions. It is important to minimize unnecessaryinterventions during labour, partly to reduce risks for the mother and the unborn child, birthexperience and outcomes. LÄS MER