Sökning: "Matilda Gradin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Gradin.

  1. 1. "Vem tar hand om barnen i ditt hemland?" : - Hur normer och värderingar framställs och förmedlas på språkintroduktion för nyanlända elever

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Matilda Gradin; Nora Emanuelsson; [2019]
    Nyckelord :Immigrant students; values; norms; introduction programs; teaching; study material; Nyanlända elever; värderingar; normer; undervisning; språkintroduktion; läromedel;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att nå kunskap om hur normer och värderingar framställs och förmedlas i undervisning av nyanlända elever. Den tidigare forskningen i ämnet har ökat de senaste åren och koncentreras framförallt till en segregationsproblematik. LÄS MER