Sökning: "Matilda Herrström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Herrström.

  1. 1. ”Man blir nog lite mer som sin omgivning” En kvalitativ studie om hur tjejer konstruerar identitet

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Matilda Herrström; Elin Israelsson; [2009-12-29]
    Nyckelord :Identitet; tjejer; socialkonstruktivism; omgivning;

    Sammanfattning : Syfte: Vi vill undersöka hur tjejer i två olika åldersgrupper och olika sociala sammanhang upplever och ser på identitet. I enlighet med det socialkonstruktivistiska synsättet granskar vi hur identitet konstrueras i den sociala interaktionen. LÄS MER